Zakres działania Komitetu Naukoznawstwa PAN:


Naukoznawstwo jako obszar badań interdyscyplinarnych nad nauką obejmuje zarówno badania teoretyczne, jak i problemy praktyczne, związane z organizacją instytucji naukowych. W obszarze badawczym naukoznawstwa lokują się studia nad polityką naukową i techniczną oraz szkolnictwem wyższym, w szczególności teoria i metodologia nauki i techniki, socjologia nauki, studia nad organizacją i ekonomiką nauki i techniki.


Do zadań Komitetu należy podejmowanie wszelkich działań służących rozwojowi dyscyplin reprezentowanych przez Komitet oraz wykorzystanie ich osiągnięć dla dobra kraju, a w szczególności do zadań Komitetu może należeć:

1) Analiza i ocena stanu nauki oraz wypowiadanie się w sprawach polityki naukowej państwa, szczególnie kierunków rozwoju i priorytetów badawczych w dyscyplinach reprezentowanych w Komitecie,

2) Współdziałanie z organami rządowymi, w szczególności z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Radą Główną Szkolnictwa Wyższego, w sprawach dot. ocen stanu, poziomu, priorytetów badawczych i kierunków rozwoju dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;

3) Inicjowanie badań, tworzenia i rozwoju placówek naukowychw dyscyplinach reprezentowanych w Komitecie oraz ocena programów badawczych i zakresu działania instytucji naukowych na wniosek nadzorujących te instytucje organów rządowych i władz Polskiej Akademii Nauk;

4) Współdziałanie w upowszechnianiu wyników badań i prac naukowych oraz wprowadzaniu do praktyki społecznej i gospodarczej rezultatów badań w dyscyplinach reprezentowanych w Komitecie, organizowanie w tym celu między innymi dyskusji i konferencji naukowych;

5) Opracowywanie, na zlecenie organów rządowych, władz Polskiej Akademii Nauk i z własnej inicjatywy, ekspertyz oraz doradztwo naukowe i przedstawianie opinii naukowych w sprawach objętych zakresem działania Komitetu i zagadnień szczególnie ważnych dla społeczno-gospodarczego i kulturalnego rozwoju kraju,


6) Ocena i wypowiadanie się w sprawach poziomu i potrzeb wydawnictw naukowych w zakresie nauk reprezentowanych w Komitecie oraz prowadzenie działalności wydawniczej;

7) Analiza i ocena programów nauczania, wypowiadanie się w sprawach kształcenia kadr naukowych oraz prowadzenie działań aktywizujących udział w życiu naukowym kraju i zapewniających rozwój młodej kadry naukowej w dziedzinach objętych zakresem działania Komitetu;

8) Inicjowanie i prowadzenie współpracy z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi oraz pełnienie, zgodnie z Uchwałą Prezydium PAN, funkcji komitetu narodowego ds. współpracy z międzynarodową /międzynarodowymi/ organizacją /organizacjami/ naukową /naukowymi/ w dyscyplinach reprezentowanych przez Komitet;

9) Powoływanie sekcji krajowych międzynarodowych unii i stowarzyszeń naukowych,

10) Opiniowanie kandydatów na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;

11) Zgłaszanie i opiniowanie wniosków o nagrody naukowe z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;

12) Współpraca ze specjalistycznymi towarzystwami naukowymi z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;

13) Inne sprawy wniesione przez władze Akademii lub podejmowane z inicjatywy Komitetu.


Organami Komitetu są:

1) zebranie plenarne,

2) prezydium Komitetu,

3) przewodniczący.