1. Zespół Otwartej Nauki i Komunikacji Naukowej

Przewodniczący: dr hab. Emanuel Kulczycki

Zadania:

 • Inicjowanie i prowadzenie debat naukowych oraz eksperckich dotyczących współczesnych wyzwań komunikacji naukowej, w tym wielojęzyczności, nowych form komunikacji i etycznych aspektów publikowania.
 • Inicjowanie i organizacja dyskusji naukowych nt. funkcjonowania i badania otwartej nauki: wdrażania zasad i standardów, wykorzystywania otwartych źródeł danych w ewaluacji działalności naukowej i  oddziaływania na polski system nauki, nauki obywatelskiej.

2. Zespół Polityki Naukowej i Innowacyjnej

Przewodnicząca: dr hab. Agnieszka Olechnicka

Zadania:

 • Inicjowanie i prowadzenie debat naukowych i eksperckich na temat  praktycznego wymiaru badań naukoznawczych w zakresie formułowania i ewaluacji polityki naukowej i innowacyjnej. 
 • Monitorowanie wpływu reformy nauki na zmiany w gospodarce i społeczeństwie.
 • Analiza roli nauki i instytucji naukowych w procesie ewolucji polityki  inteligentnych specjalizacji w UE, jako wsparcia innowacyjności na poziomie krajowym i regionalnym.

3. Zespół Naukometrii i Wskaźników w Nauce

Przewodnicząca: dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz

Zadania:

 • Inicjowanie i organizacja dyskusji naukowych nt. metodologicznych aspektów ewaluacji nauki, zwłaszcza oceny parametrycznej oraz oceny czasopism.
 • Prowadzenie debaty naukowej w zakresie współczesnych trendów metodologicznych w interdyscyplinarnych badaniach z  obszaru naukoznawstwa, w tym badań produktywności naukowej.
 • Konsolidacja i rozwój wiedzy na temat wykorzystania naukometrii w procesach zarządzania nauką i organizacji badań.

4. Zespół Zarządzania i Instytucjonalizacji Nauki

Przewodniczący: dr hab. inż. Krzysztof Leja

Zadania:

 • Monitorowanie procesu reformy nauki: idea i przebieg tego procesu w ocenie środowiska naukowego i jego otoczenia, korzyści i koszty. 
 • Prowadzenie debaty naukowej i publikacja dorobku dotyczącego refleksji nad ideą uniwersytetu w XXI wieku; w szczególności określenie miejsca, roli i zadań uniwersytetu we współczesnym życiu naukowym oraz w przestrzeni publicznej.
 • Przygotowanie projektów rekomendacji, opinii lub stanowisk KN PAN na temat prawidłowości i mechanizmów funkcjonowania systemu nauki i szkolnictwa wyższego w obliczu zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych.