Wersja PDF

Formularz dla Autorów

W „Zagadnieniach Naukoznawstwa” publikowane są wyłącznie prace oryginalne. Przesłanie artykułu do recenzji jest równoznaczne z oświadczeniem, iż praca nie była dotychczas publikowana i nie jest równocześnie rozpatrywana do publikacji gdzie indziej. Redakcja przyjmuje teksty polskojęzyczne i anglojęzyczne. Prace powinny być przygotowane do anonimowej recenzji, tzn. z teksu oraz pliku, w którym tekst będzie przesłany (także z nazwy pliku!), powinny być usunięte wszelkie informacje umożliwiające identyfikację autora/ów. Dane autora/ów mają być podane wyłącznie w osobnym pliku. Zgłoszenie powinno zatem zawierać dwa pliki tekstowe:

1. Plik zawierający tekst artykułu. UWAGA. Nazwa pliku powinna być tożsama z tytułem artykułu lub początkowym fragmentem tytułu (w przypadku tytułów długich). W pliku należy umieścić następujące materiały w następującym porządku:

a) Tytuł (w języku artykułu)

b) Streszczenie (w języku artykułu)

c) Słowa kluczowe (w języku artykułu)

d) Tytuł w tłumaczeniu (jeśli artykuł jest napisany po polsku należy podać tłumaczenie angielskie, jeśli po angielsku – polskie)

e) Streszczenie w tłumaczeniu (patrz uwaga w nawiasie w punkcie d)

f) Słowa kluczowe w tłumaczeniu (patrz uwaga w nawiasie w punkcie d)

g) Tekst artykułu wraz z bibliografią (odpowiednią do stylu przypisów – patrz punkt h)

h) Przypisy bibliograficzne w artykule powinny być sporządzone wg stylu Harvardzkiego, np. (Miller 2010, 212).

  • Miller S. (2010) The Moral Foundations of Social Institutions, Cambridge: Cambridge University Press.
  • Eccles R., Perkins K. M., Serafeim G. (2012) „How to Become a Sustainable Company”, MIT Sloan Management Review, vol. 53, s. 43-50.
  • Heidegger M. (1977) „Pytanie o technikę”, Tłum. K. Wolicki [w:] Heidegger M. Budować, mieszkać, myśleć, Warszawa: Czytelnik, s. 224-255.
  • Hale B. (2009) „Technology, the Environment and the Moral considerability of Artefacts” [w:] Olsen J. K. B., Selinger E., Riis S. (red.) New Waves in Philosophy of Technology, Basingstoke: Palgrave-Macmillan, s. 216-240.
  • ONZ (2012) The Future We Want, Dokument internetowy: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=E. [Dostęp: 14 lipca 2014].

Teksty nie posiadające ww. elementów będą odsyłane do autorów.

2. Plik z danymi autora/ów [wg formularza znajdującego się na stronie]. Należy podać imiona i nazwiska autorów oraz ich afiliacje, a także wskazać autora do korespondencji (z podaniem pełnego adresu korespondencyjnego, numeru telefonu i adresu e-mail).

W przypadku zgłoszeń tekstów innych, niż artykuły (np. recenzji, sprawozdań itp.) nie należy zamieszczać streszczeń oraz słów kluczowych.

Pliki tekstowe należy przygotować w formacie Word (doc lub docx).

Jeżeli w tekście znajdują się elementy graficzne (zdjęcia, rysunki, wykresy itp.) należy je przesłać w osobnych plikach graficznych. Pliki te należy nazwać zgodnie z ich podpisem w tekście (np.: „rys 1.tiff”, „wykres 2.tiff” itp.). W samym tekście należy wyraźnie wskazać miejsce, w którym dana grafika ma się znaleźć (przykładowo poprzez umieszczenie w kwadratowych nawiasach napisu typu „Tutaj należy umieścić grafikę z pliku …”). UWAGA. Grafiki mogą być wklejone do pliku tekstowego, ale nawet w takich przypadkach należy je ponadto przesłać w oddzielnych plikach graficznych.

Pliki należy nadsyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Forma zgłoszenia pocztą tradycyjną nie będzie przyjmowana.

Zakwalifikowanie tekstu do druku następuje w oparciu o recenzje z zachowaniem zasady dwustronnej anonimowości (autorzy tekstów i recenzenci nie znają wzajemnie swoich nazwisk). W przypadku uwag zgłoszonych przez recenzentów są one przesyłane do autora, który jest proszony o przesłanie poprawionej wersji tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania drobnych poprawek stylistycznych i terminologicznych w nadesłanych tekstach bez uzgodnienia z autorem.

Redakcja zastrzega sobie także prawo odmowy przyjęcia tekstu bez skierowania go do recenzji, jeżeli jego treść nie koresponduje z problematyką czasopisma lub nie spełnia wytycznych czasopisma, dotyczących przygotowania tekstu do publikacji.

Za prawa cytowania fragmentów innych publikacji (tekstów, tabel, rycin oraz ilustracji) odpowiedzialni są autorzy artykułu.

Redakcja nie płaci honorarium za opublikowane teksty. Prawa wydawnicze wydrukowanych prac przechodzą na Wydawcę.